قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۳ ساعت 12:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۳ ساعت 12:58:29 برابر با 248,520 دویست و چهل و هشت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 287,850 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 344,160 سیصد و چهل و چهار هزار و صد و شصت ریال