قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۳۱ ساعت 13:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۳۱ ساعت 13:00:11 برابر با 274,490 دویست و هفتاد و چهار هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 305,030 سیصد و پنج هزار وسی ریال قیمت پوند 376,680 سیصد و هفتاد و شش هزار و ششصد و هشتاد ریال