قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲۳ ساعت 13:01

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲۳ ساعت 13:01:46 برابر با 266,790 دویست و شصت و شش هزار و هفتصد و نود ریال قیمت یورو 304,080 سیصد و چهار هزار وهشتاد ریال قیمت پوند 372,640 سیصد و هفتاد و دو  هزار و ششصد و چهل ریال