قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲۲ ساعت 12:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲۲ ساعت 12:59:32 برابر با 264,290 دویست و شصت و چهار هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 303,080 سیصد و سه هزار وهشتاد ریال قیمت پوند 368,730 سیصد و شصت و هشت هزار و هفتصد و سی ریال