قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲۱ ساعت 13:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲۱ ساعت 13:00:01 برابر با 266,490 دویست و شصت و شش هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 303,080 سیصد و سه هزار وهشتاد ریال قیمت پوند 372,240 سیصد و هفتاد و دو  هزار و دویست و چهل ریال