قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲۰ ساعت 13:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲۰ ساعت 13:00:25 برابر با 266,090 دویست و شصت و شش هزار ونود ریال قیمت یورو 304,120 سیصد و چهار هزار و صد و بیست ریال قیمت پوند 370,400 سیصد و هفتاد هزار و چهار صد ریال