قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱ ساعت 12:55:16 برابر با 246,280 دویست و چهل و شش هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت یورو 288,409 دویست و هشتاد و هشت هزار و چهار صد و نه ریال قیمت پوند 341,450 سیصد و چهل و یک هزار و چهار صد و پنجاه ریال