قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۹ ساعت 12:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۹ ساعت 12:56:44 برابر با 260,490 دویست و شصت هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 297,590 دویست و نود و هفت هزار و پانصد و نود ریال قیمت پوند 363,370 سیصد و شصت و سه هزار و سیصد و هفتاد ریال