قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۸ ساعت 12:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۸ ساعت 12:56:56 برابر با 257,790 دویست و پنجاه و هفت هزار و هفتصد و نود ریال قیمت یورو 297,590 دویست و نود و هفت هزار و پانصد و نود ریال قیمت پوند 360,010 سیصد و شصت هزار وده ریال