قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۷ ساعت 12:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۷ ساعت 12:59:24 برابر با 256,350 دویست و پنجاه و شش هزار و سیصد و پنجاه ریال قیمت یورو 294,750 دویست و نود و چهار هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت پوند 358,200 سیصد و پنجاه و هشت هزار و دویست ریال