قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۳ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۳ ساعت 12:55:24 برابر با 255,050 دویست و پنجاه و پنج هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 294,840 دویست و نود و چهار هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت پوند 358,140 سیصد و پنجاه و هشت هزار و صد و چهل ریال