قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۰ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۰ ساعت 12:57:12 برابر با 256,860 دویست و پنجاه و شش هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت یورو 298,020 دویست و نود و هشت هزار وبیست ریال قیمت پوند 359,540 سیصد و پنجاه و نه هزار و پانصد و چهل ریال