قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۹ ساعت 12:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۹ ساعت 12:58:00 برابر با 252,030 دویست و پنجاه و دو  هزار وسی ریال قیمت یورو 292,420 دویست و نود و دو  هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 352,930 سیصد و پنجاه و دو  هزار و نه صد و سی ریال