قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۸ ساعت 13:02

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۸ ساعت 13:02:41 برابر با 251,390 دویست و پنجاه و یک هزار و سیصد و نود ریال قیمت یورو 291,870 دویست و نود و یک هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت پوند 352,350 سیصد و پنجاه و دو  هزار و سیصد و پنجاه ریال