قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۷ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۷ ساعت 12:57:02 برابر با 246,880 دویست و چهل و شش هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت یورو 282,910 دویست و هشتاد و دو  هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 348,290 سیصد و چهل و هشت هزار و دویست و نود ریال