قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۶ ساعت 13:01

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۶ ساعت 13:01:11 برابر با 244,070 دویست و چهل و چهار هزار وهفتاد ریال قیمت یورو 282,910 دویست و هشتاد و دو  هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 343,560 سیصد و چهل و سه هزار و پانصد و شصت ریال