قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۵ ساعت 13:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۵ ساعت 13:00:23 برابر با 245,500 دویست و چهل و پنج هزار و پانصد ریال قیمت یورو 282,910 دویست و هشتاد و دو  هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 345,450 سیصد و چهل و پنج هزار و چهار صد و پنجاه ریال