قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۴ ساعت 12:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۴ ساعت 12:58:49 برابر با 241,890 دویست و چهل و یک هزار و هشت صد و نود ریال قیمت یورو 282,910 دویست و هشتاد و دو  هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 341,050 سیصد و چهل و یک هزار وپنجاه ریال