قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۳ ساعت 13:44

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۳ ساعت 13:44:19 برابر با 242,110 دویست و چهل و دو  هزار و صد و ده ریال قیمت یورو 282,910 دویست و هشتاد و دو  هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 342,640 سیصد و چهل و دو  هزار و ششصد و چهل ریال