قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۳۰ ساعت 13:02

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۳۰ ساعت 13:02:04 برابر با 245,636 دویست و چهل و پنج هزار و ششصد و سی و شش ریال قیمت یورو 287,830 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و سی ریال قیمت پوند 336,100 سیصد و سی و شش هزار و صد ریال