قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲ ساعت 13:17

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲ ساعت 13:17:56 برابر با 241,940 دویست و چهل و یک هزار و نه صد و چهل ریال قیمت یورو 282,870 دویست و هشتاد و دو  هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت پوند 342,710 سیصد و چهل و دو  هزار و هفتصد و ده ریال