قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲۹ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲۹ ساعت 12:55:46 برابر با 245,710 دویست و چهل و پنج هزار و هفتصد و ده ریال قیمت یورو 288,660 دویست و هشتاد و هشت هزار و ششصد و شصت ریال قیمت پوند 336,420 سیصد و سی و شش هزار و چهار صد و بیست ریال