قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲۸ ساعت 12:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲۸ ساعت 12:56:58 برابر با 244,690 دویست و چهل و چهار هزار و ششصد و نود ریال قیمت یورو 288,370 دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت پوند 338,340 سیصد و سی و هشت هزار و سیصد و چهل ریال