قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲۷ ساعت 12:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲۷ ساعت 12:58:22 برابر با 246,910 دویست و چهل و شش هزار و نه صد و ده ریال قیمت یورو 288,340 دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و چهل ریال قیمت پوند 342,440 سیصد و چهل و دو  هزار و چهار صد و چهل ریال