قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲۶ ساعت 12:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲۶ ساعت 12:58:06 برابر با 247,490 دویست و چهل و هفت هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 288,780 دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و هشتاد ریال قیمت پوند 343,420 سیصد و چهل و سه هزار و چهار صد و بیست ریال