قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲۵ ساعت 13:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲۵ ساعت 13:00:33 برابر با 246,990 دویست و چهل و شش هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 294,850 دویست و نود و چهار هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 345,060 سیصد و چهل و پنج هزار وشصت ریال