قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲۴ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲۴ ساعت 12:57:11 برابر با 247,690 دویست و چهل و هفت هزار و ششصد و نود ریال قیمت یورو 294,830 دویست و نود و چهار هزار و هشت صد و سی ریال قیمت پوند 344,980 سیصد و چهل و چهار هزار و نه صد و هشتاد ریال