قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲۳ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲۳ ساعت 12:57:21 برابر با 245,490 دویست و چهل و پنج هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 294,800 دویست و نود و چهار هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 342,360 سیصد و چهل و دو  هزار و سیصد و شصت ریال