قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲۲ ساعت 12:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲۲ ساعت 12:58:05 برابر با 247,290 دویست و چهل و هفت هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 294,790 دویست و نود و چهار هزار و هفتصد و نود ریال قیمت پوند 347,680 سیصد و چهل و هفت هزار و ششصد و هشتاد ریال