قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲۱ ساعت 12:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲۱ ساعت 12:58:02 برابر با 249,620 دویست و چهل و نه هزار و ششصد و بیست ریال قیمت یورو 294,850 دویست و نود و چهار هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 350,980 سیصد و پنجاه هزار و نه صد و هشتاد ریال