قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲۰ ساعت 12:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۲۰ ساعت 12:56:52 برابر با 249,340 دویست و چهل و نه هزار و سیصد و چهل ریال قیمت یورو 293,510 دویست و نود و سه هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 351,060 سیصد و پنجاه و یک هزار وشصت ریال