قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۱ ساعت 13:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۱ ساعت 13:00:10 برابر با 242,290 دویست و چهل و دو  هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 282,760 دویست و هشتاد و دو  هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت پوند 341,350 سیصد و چهل و یک هزار و سیصد و پنجاه ریال