قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۱۷ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۱۷ ساعت 12:57:06 برابر با 249,690 دویست و چهل و نه هزار و ششصد و نود ریال قیمت یورو 294,930 دویست و نود و چهار هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 348,550 سیصد و چهل و هشت هزار و پانصد و پنجاه ریال