قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۱۶ ساعت 12:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۱۶ ساعت 12:56:00 برابر با 249,890 دویست و چهل و نه هزار و هشت صد و نود ریال قیمت یورو 296,450 دویست و نود و شش هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 349,590 سیصد و چهل و نه هزار و پانصد و نود ریال