قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۱۵ ساعت 13:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۱۵ ساعت 13:00:20 برابر با 250,840 دویست و پنجاه هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت یورو 295,740 دویست و نود و پنج هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت پوند 351,910 سیصد و پنجاه و یک هزار و نه صد و ده ریال