قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۱۴ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۱۴ ساعت 12:57:17 برابر با 250,990 دویست و پنجاه هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 297,530 دویست و نود و هفت هزار و پانصد و سی ریال قیمت پوند 352,070 سیصد و پنجاه و دو  هزار وهفتاد ریال