قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۱۳ ساعت 12:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۱۳ ساعت 12:59:40 برابر با 253,550 دویست و پنجاه و سه هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 297,530 دویست و نود و هفت هزار و پانصد و سی ریال قیمت پوند 355,330 سیصد و پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی ریال