قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۱۲ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۱۲ ساعت 12:55:40 برابر با 251,990 دویست و پنجاه و یک هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 295,430 دویست و نود و پنج هزار و چهار صد و سی ریال قیمت پوند 352,700 سیصد و پنجاه و دو  هزار و هفتصد ریال