قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۱۰ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۱۰ ساعت 12:55:07 برابر با 252,590 دویست و پنجاه و دو  هزار و پانصد و نود ریال قیمت یورو 307,660 سیصد و هفت هزار و ششصد و شصت ریال قیمت پوند 353,920 سیصد و پنجاه و سه هزار و نه صد و بیست ریال