قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۳/۳۰ ساعت 13:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۳/۳۰ ساعت 13:00:41 برابر با 237,990 دویست و سی و هفت هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 281,300 دویست و هشتاد و یک هزار و سیصد ریال قیمت پوند 333,190 سیصد و سی و سه هزار و صد و نود ریال