قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۳/۲۹ ساعت 12:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۳/۲۹ ساعت 12:58:23 برابر با 239,790 دویست و سی و نه هزار و هفتصد و نود ریال قیمت یورو 287,250 دویست و هشتاد و هفت هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت پوند 336,660 سیصد و سی و شش هزار و ششصد و شصت ریال