قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۳/۲۸ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۳/۲۸ ساعت 12:57:31 برابر با 244,290 دویست و چهل و چهار هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 286,740 دویست و هشتاد و شش هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت پوند 345,550 سیصد و چهل و پنج هزار و پانصد و پنجاه ریال