قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۳/۲۷ ساعت 12:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۳/۲۷ ساعت 12:58:30 برابر با 242,550 دویست و چهل و دو  هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 286,740 دویست و هشتاد و شش هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت پوند 343,610 سیصد و چهل و سه هزار و ششصد و ده ریال