قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۳/۲۶ ساعت 13:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۳/۲۶ ساعت 13:00:23 برابر با 241,410 دویست و چهل و یک هزار و چهار صد و ده ریال قیمت یورو 282,990 دویست و هشتاد و دو  هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 345,310 سیصد و چهل و پنج هزار و سیصد و ده ریال