قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۳/۲۵ ساعت 12:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۳/۲۵ ساعت 12:56:39 برابر با 240,280 دویست و چهل هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت یورو 283,180 دویست و هشتاد و سه هزار و صد و هشتاد ریال قیمت پوند 343,610 سیصد و چهل و سه هزار و ششصد و ده ریال