قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۳/۲۴ ساعت 13:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۳/۲۴ ساعت 13:00:00 برابر با 239,240 دویست و سی و نه هزار و دویست و چهل ریال قیمت یورو 287,860 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت پوند 341,870 سیصد و چهل و یک هزار و هشت صد و هفتاد ریال