قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۹ ساعت 12:24

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۹ ساعت 12:24:35 برابر با 245,980 دویست و چهل و پنج هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 294,010 دویست و نود و چهار هزار وده ریال قیمت پوند 331,640 سیصد و سی و یک هزار و ششصد و چهل ریال