قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۸ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۸ ساعت 11:56:29 برابر با 247,560 دویست و چهل و هفت هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 295,510 دویست و نود و پنج هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 334,970 سیصد و سی و چهار هزار و نه صد و هفتاد ریال