قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۷ ساعت 12:02

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۷ ساعت 12:02:05 برابر با 248,563 دویست و چهل و هشت هزار و پانصد و شصت و سه ریال قیمت یورو 295,903 دویست و نود و پنج هزار و نه صد و سه ریال قیمت پوند 334,133 سیصد و سی و چهار هزار و صد و سی و سه ریال