قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۶ ساعت 12:05

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۶ ساعت 12:05:11 برابر با 247,570 دویست و چهل و هفت هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت یورو 294,910 دویست و نود و چهار هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 333,790 سیصد و سی و سه هزار و هفتصد و نود ریال